Одржана девета редовна сједница Скупштине општине

13.04.2023.

На данас одржаној, деветој редовној, сједници Скупштине општине Ново Горажде усвојено је низ аката које су од важности за становнишштво наше локалне заједнице.

Прије свега, усвојени су Приједлог одлуке о заштити изворишта „Канлићи“, као и Приједлог одлуке о заштити изворишта „Гојчевићи“. Поменутим актима спроводи се законска процедура која регулише област водоснабдијевања, те стварају услови за чисту, те хемијски и бактериолошки исправну воду за пиће коју кроз јавне водоводе користе грађани општине Ново Горажде. Усвојеним актима просторно су одређена три нивоа заштите ових изворишта те прописан режим дјеловања људског фактора на њиховим подручјима. Сама изворишта и земљишта која потпадају под најужи ниво њихове заштите повјерена су на управљање Јавном комуналном предузећу „Ново Горажде“. Исто предузеће је обавезано да у року од 12 мјесеци од дана ступања на снагу усвојених одлука парцеле које су му дате на управљање физички огради и заштити од спољњег утицаја, те примјени и друге мјере које су прописане Одлуком и Програмом санитарне заштите. Према ријечима Стојанке Андан, шефа Одсјека надлежног за комуналне дјелатности и стручног обрађивача усвојених аката, рокови за усвајање Приједлога одлуке о заштити изворишта „Канлићи“, као и Приједлога одлуке о заштити изворишта „Гојчевићи“ су истекли давно, а надлежне републичке инстанце су сваког тренутка могле ускратити сагласност ЈКП-у „Ново Горажде“ за вршење дјелатности водоснабдијевања, чиме би становништво остало без воде за пиће. Разлози за кашњење у разматрању предложених одлука леже у нерашчишћеним имовинско-правним односима и нетачним евиденцијама РУГИП-а, а коначно рјешавање имовинско-правних односа на предметним парцелама планирано је у наредних шест мјесеци.

Осим ова два акта, Скупштина је усвојила и сет одлука које се тичу годишњег плана систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Ново Горажде за 2023. годину, а односе се и на Програм мјера за спрјечавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести, као и Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације. Према ријечима Томислава Чарапића, шефа Одсјека надлежног за послове привреде и друштвених дјелатности и стручног обрађивача ових аката, у питању су акти који се редовно доносе на годишњем нивоу, а који грађанима гарантују предуслове за спречавање ширења заразних болести које потичу од штетних инсеката и глодара. Усвајање ових аката је и законска обавеза Општине.

Надаље,  одборници су разматрали, те усвојили и Приједлог одлуке о измјени одлуке о стипендијама, Извјештај о раду и финансијском пословању ЈУ Народна библиотека „Божидар Горажданин“ Ново Горажде за 2022. годину, те План рада ЈУ Народна библиотека „Божидар Горажданин“ Ново Горажде за 2023. годину.

Све разматране акте, Скупштина је данас усвојила једногласно, гласовима свих осам присутних одборника.

Скупштина је упозната и са чињеницом да је Централна изборна комисија дала сагласност на именовање нових чланова Општинске изборне комисије Ново Горажде, па ће тако у наредном седмогодишњем мандату ову комисију чинити Данка Делић, Мирсад Дучић и Томислав Чарапић. Сагласност ЦИК-а на њихово именовање је потврда да је поступак именовања спроведен у потпуности у складу са Изборним законом БиХ и подзаконским актима донијетим на основу овог Закона.

Под тачком дневног реда текућа питања, секретар СО Горан Петровић је извјестио присутне да је поступио по закључку усвојеном на претходној сједници и испитао могућност доношења одлуке којом би се ускратило право на одборнички додатак одборницима који неоправдано изостају са сједница Скупштине општине. Према ријечима секретара СО-е, та могућност постоји и предвиђена је чланом 41. Закона о локалној самоуправи. Штавише, и у коментарима закона (које су сачинила лица која су и писала текст закона), дакле у његовом тумачењу се као основ за ускраћивање права на одборнички додатак помиње управо одсуствовање са сједница скупштине. Кроз дискусију о овој тачки, одборници су се сложили да постоји потреба за доношењем ове одлуке на једној од наредних сједница, а због присутног великог броја изостанака са сједница Скупштине општине Ново Горажде чиме се практично изиграва изборна воља грађана који су одборнике бирали да би их представљали у Скупштини, а не да би остваривали право на одборнички додатак.