Одсјек за управљање развојем, финансије, привреду и друштвене дјелатности

шеф одсјека:

Томислав Чарапић, МА

 

Електронска пошта: privreda@novogorazde.rs.ba
Телефон: +387 58 430 095

 

Опис послова:

 • обавља сложене послове у којима се значајно утиче на остваривање циљева рада уже унутрашње организационе јединице,
 • руководи радом Одсјека и одговоран је за његов рад,
 • прати и проучава прописе из области трезорског, финансијског, материјалног и рачуноводственог пословања и брине се за њихово спровођење,
 • прати намјенски утрошак средстава код нижих буџетских корисника и јавних предузећа и удружења
 • припрема приједлог буџета општине и врши буџетирање и подношење извјештаја у складу са рачуноводственм класификацијама,
 • омогућава приступ екстерном финансирању у изналажењу могућности партиципаторних пројеката капиталном кредитирању и осталим облицима екстерног финансирања у циљу обезбјеђивања реализације локалне стратегије развоја,
 • прати и обезбјеђује правилан пренос средстава буџетским корисницима уз идентификацију расхода које буџетски корисник може сносити са дознаком средстава,
 • доставља упутства буџетским корисницима са потребним елементима за припрему годишњег буџета,
 • припрема извјештај о економским и финансијским политикама,
 • организује израду периодичних и годишњих извјештаја о извршењу буџета, саставља обрасце за полугодишње, кварталне и мјесечне извјештај и доставља их надлежном Министарству, саставља годишњи обрачун уз писана образложења и доставља га потребним институцијама,
 • прати текућа привредна кретања, стање и проблеме пословања предузећа,
 • прати и проучава законе и друге прописе из економске области, по овлашћењу, сарађује са стручним институцијама, другим органима и организацијама у циљу рјешавања одређених привредних питања,
 • помаже предузетницима око израде програма за обављање дјелатности и сл.,
 • израђује анализе, извјештаје и друге стручне материјале,
 • израђује нацрте, приједлоге плана развоја и годишњих планских докумената,
 • израђује нацрте одлука и других општих аката које доноси СО-е Начелник општине у области привреде,
 • израђује програме који имају за циљ отварање алтернативних производних фирми, ревитализацију постојеће привреде,
 • јачање сарадње са међународним организацијама, донаторима, фондовима, банкама и бизнисменима, те подстицај у раду разних организација, клубова и заједница,
 • врши оцјењивање рада службеника у служби, давање приједлога за напредовање, награђивање и покретање дисциплинског поступка,
 • одговара за законито, ажурно и благовремено обављање послова и задатака,
 • обавља и друге послове које му се ставе у задатак, за свој рад одговара начелнику општине.