Одјељење за послове општинске управе

Начелник одјељења:

Бориша Јакшић, дипл.ецц.

 

Електронска пошта: finansije@novogorazde.rs.ba
Телефон: +387 58 430 095

 

Опис послова:

 • врши најсложеније послове из дјелокруга рада Општинске управе, којима се значајно утиче на извршавање надлежности локалне извршне власти и који захтијевају посебну стручност, самосталност и одговорност у раду,
 • руководи одсјецима унутар одјељења, координише њихов рад и заједно са начелником општине каналише везу између законодавне и извршне власти,
 • припрема планове, програме рада и извјештаје о раду одјељења, а одговоран је за стручну обраду материјала које Општинска управа упућује Скупштини општине на разматрање,
 • извршава и надзире извршавање аката Скупштине општине за чије је извршење надлежна  Општинска управа,
 • припрема или доноси управне акте из надлежности Општинске управе,
 • припрема опште и појединачне акте по налогу начелника општине,
 • води евиденцију о присуству на раду шефова одсјека,
 • подноси иницијативу за покретање дисциплинског поступка против радника општинске управе,
 • оцјењује раднике и даје приједлоге за напредовање, у складу са Законом,
 • одобрава и овјерава требовање канцеларијског материјала за потребе Општинске управе,
 • потписује путне налоге за раднике Општинске управе,
 • руководи одјељењем и одговара за његову организацију и рад,
 • одговара за извршење планова и програма одјељења, те аката Скупштине општине за чије је извршење надлежна Општинска управа
 • одговара за законитост општих и појединачних аката које припрема по налогу начелника општине
 • ради и друге послове које му начелник општине стави у задатак
 • за свој рад одговара начелнику општине.