Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове

шеф одсјека:

Стојанка Андан, стр.грађ.инж.

 

Електронска пошта: urbanizam@novogorazde.rs.ba
Телефон: +387 58 430 095

 

Опис послова:

 • обавља сложене послове у којима се значајно утиче на остваривање циљева рада уже унутрашње организационе јединице,
 • руководи радом Одсјека и одговара за његов рад,
 • прати и проучава законе из стамбене области,
 • припрема прописе и друге акте из надлежности Одсјека,
 • припрема план рада Одсјека, припрема нацрте одлука и других аката, које доноси СО-е и начелник општине у чији дјелокруг рада претежно спада  односна материја,
 • прати извршење одлука и других аката које доноси СО-е и начелник општине,
 • врши контролу рада службеника у Одсјеку и пружа им стручну помоћ,
 • врши оцјене рада службеника у Одсјеку којим руководи, даје приједлоге за напредовање, награђивање и покретање дисциплинског поступка,
 • учествује у раду комисија и других радних тијела у које је именован,
 • одговара за законито, ажурно и благовремено обављање послова и задатака Одсјека,
 • обавља и друге послове који му се ставе у задатак,
 • за свој рад одговара начелнику општине и истом подноси извјештај о раду.