Стручни сарадник

Вања Марић

 

Електронска пошта: nacelnik@novogorazde.rs.ba
Телефон: +387 58 430 095 Фах:+387 58 430 100

 

Опис послова:

  • обавља рутинске послове са великим бројем међусобно повезаних задатака укојима се примјењују једноставно и прецизно утврђене методе рада и поступци,
  • врши послове техничког секретара и остале административно техничке послове за потребе кабинета начелника општине
  • организује састанке за начелника и предсједника Скупштине,
  • води роковник свих обавеза начелника,
  • заводи пошту, издаје путне налоге за службена путовања службеника и осталих запослених у општини и води евиденцију о истим, обавља и друге послове по налогу начелника,
  • преусмјерава телефонске позиве ка локалима унутар Општинске управе
  • одговоран је за употребу печата начелника, као и за коришћење материјалних ресурса, по потреби, обавља дактилографске послове за Начелника општине,
  • обавља и друге послове по налогу начелника општине,
  • за свој рад одговара начелнику општине.