Секретар Скупштине Општине

Горан Петровић  дипл.правник

Електронска пошта:  skupstina@novogorazde.rs.ba
Телефон:  +387 58 430 095

 

Опис послова:

 • врши најсложеније послове из дјелокруга рада Скупштине Општине, којима се значајно утиче на извршавање надлежности СО-е и који захтјевају посебну стручност, самосталност и одговорност у раду,
 • организује и брине се о обављању стручних и административних послова за Скупштину и њена радна тијела,
 • руководи стручном службом Скупштине Општине,
 • прати и проучава законске прописе,
 • одговара за законитост, благовременост и економичност извршавања послова из надлежности Скупштине,
 • припрема сједнице СО, прати реализацију закључака донешених на сједници СО,
 • учествује у припреми и изради анализа, информација и других материјала из области скупштинског система,
 • води секретарске послове комисија, савјета и одбора Скупштине,
 • врши правну обраду постављених питања одборника и упућивање истих надлежним општинским службама и другим органима ради давања одговора,
 • врши припремање и израду програма рада СО-е и праћење извршења тих програма,
 • врши послове протокола СО-е, припрема прописе и друге акте за СО-е,
 • врши оцјене рада службеника у стручној служби, давање приједлога за напредовање, награђивање и покретање дисциплинског поступка,
 • прикупља, повезује и чува скупштинске материјале,
 • главни је и одговорни уредник Службеног гласника општине Ново Горажде,
 • одговара за законито, ажурно и благовремено обављање послова и задатака,
 • обавља и друге послове у складу са Статутом општине и Пословником СО,
 • за свој рад одговара предсједнику СО-е и начелнику општине.