Одсјек за општу управу

 

058/430-095

 

Опис послова:

 • обавља сложене послове у којима се значајно утиче на остваривање циљева рада Одсјека као уже унутрашње организационе јединице,
 • руководи одсјеком и одговоран је за његов рад,
 • учествује у изради нацрта општих аката из надлежности СО-е и начелника Општине, а који се непосредно примјењују од стране службеника Одсјека за општу управу,
 • обавјештава СО-е, начелника општине и јавност о раду одсјека и другим питањима из надлежности одсјека, по овлаштењу начелника општине,
 • обезбјеђује сарадњу одсјека са другим одсјецима и службама, органима, организацијама и заједницама,
 • пружа неопходну стручну помоћ запосленима у одсјеку,
 • израђује нацрте рјешења у првостепеном управном поступку, а доноси их уколико је законом  овлашћен за то,
 • анализира стање и предлаже предузимање одговарајућих мјера ради успостављања једнообразног вођења матичних књига,
 • брине се за благовремено, законито и правилно обављање послова из дјелокруга одсјека,
 • израђује нацрте судских и других поднесака у којима се општина појављује у својству странке, односно учесника,
 • одговоран је за коришћење финансијских, материјалних и људских ресурса,
 • рјешава по захтјевима грађана о слободи приступа информацијама,
 • врши оцјењивање рада службеника и техничких радника у одсјеку, даје приједлоге за напредовање, награђивање и покретање дисциплинског поступка,
 • ради и друге послове по налогу начелника општине,
 • за свој рад одговоран је начелнику одјељења за послове општинске управе.