Skupština ekspresno

31.05.2019.

Na danas održanoj, sedamnaestoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Novo Goražde, odbornici  su usvojili Izvještaj o izvršenju Plana budžeta opštine Novo Goražde za 2018. godinu. Kako Komisija za budžet i finansije, tako i odbornici pojedinačno, nisu imali nikakvih primjedbi na akt koji prikazuje način na koji je trošen novac Budžeta u prošloj godini, pa je ova tačka dnevnog reda prošla bez značajnije diskusije. Stav je većine odbornika da se Budžetom raspolagalo odgovorno i maksimalno transparentno, a odavno se nije dogodilo da značajna sredstva budu usmjerena i u realizaciju brojnih infrastrukturnih projekata od kojih će imati koristi cjelokupno stanovništvo Opštine.

Usvojen je i Prijedlog odluke o mjerama zaštite od požara na području opštine Novo Goražde, kojom se po prvi put propisuju nadležnosti komunalne policije prilikom izricanja prekršajnih sankcija za nesavjesna lica čije je neodgovorno ponašanje često uzrok požara na teritoriji opštine Novo Goražde.

Osim ovih akata, usvojena su i tri programska akta za čije  donošenje postoje imperativne zakonske norme: Godišnji plan sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije na području opštine Novo Goražde za 2019. godinu, Program mjera sistematske preventivne dezinskecije i deratizacije, te Program mjera za sprječavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti na području opštine Novo Goražde za 2019. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU „Dom zdravlja Novo Goražde“ Novo Goražde za 2018. godinu, kao i Program rada ove javne ustanove za 2019. godinu.

Sjednica je otpočela sa radom u 8.00 časova, a okončana je već u 9.30 časova.