Odsjek za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove

šef odsjeka:

Stojanka Andan, str.građ.inž.

 

Elektronska pošta: urbanizam@novogorazde.rs.ba
Telefon: +387 58 430 095

 

Opis poslova:

 • obavlja složene poslove u kojima se značajno utiče na ostvarivanje ciljeva rada uže unutrašnje organizacione jedinice,
 • rukovodi radom Odsjeka i odgovara za njegov rad,
 • prati i proučava zakone iz stambene oblasti,
 • priprema propise i druge akte iz nadležnosti Odsjeka,
 • priprema plan rada Odsjeka, priprema nacrte odluka i drugih akata, koje donosi SO-e i načelnik opštine u čiji djelokrug rada pretežno spada  odnosna materija,
 • prati izvršenje odluka i drugih akata koje donosi SO-e i načelnik opštine,
 • vrši kontrolu rada službenika u Odsjeku i pruža im stručnu pomoć,
 • vrši ocjene rada službenika u Odsjeku kojim rukovodi, daje prijedloge za napredovanje, nagrađivanje i pokretanje disciplinskog postupka,
 • učestvuje u radu komisija i drugih radnih tijela u koje je imenovan,
 • odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka Odsjeka,
 • obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak,
 • za svoj rad odgovara načelniku opštine i istom podnosi izvještaj o radu.