Odsjek za opštu upravu

Opis poslova:

 • obavlja složene poslove u kojima se značajno utiče na ostvarivanje ciljeva rada Odsjeka kao uže unutrašnje organizacione jedinice,
 • rukovodi odsjekom i odgovoran je za njegov rad,
 • učestvuje u izradi nacrta opštih akata iz nadležnosti SO-e i načelnika Opštine, a koji se neposredno primjenjuju od strane službenika Odsjeka za opštu upravu,
 • obavještava SO-e, načelnika opštine i javnost o radu odsjeka i drugim pitanjima iz nadležnosti odsjeka, po ovlaštenju načelnika opštine,
 • obezbjeđuje saradnju odsjeka sa drugim odsjecima i službama, organima, organizacijama i zajednicama,
 • pruža neophodnu stručnu pomoć zaposlenima u odsjeku,
 • izrađuje nacrte rješenja u prvostepenom upravnom postupku, a donosi ih ukoliko je zakonom  ovlašćen za to,
 • analizira stanje i predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera radi uspostavljanja jednoobraznog vođenja matičnih knjiga,
 • brine se za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz djelokruga odsjeka,
 • izrađuje nacrte sudskih i drugih podnesaka u kojima se opština pojavljuje u svojstvu stranke, odnosno učesnika,
 • odgovoran je za korišćenje finansijskih, materijalnih i ljudskih resursa,
 • rješava po zahtjevima građana o slobodi pristupa informacijama,
 • vrši ocjenjivanje rada službenika i tehničkih radnika u odsjeku, daje prijedloge za napredovanje, nagrađivanje i pokretanje disciplinskog postupka,
 • radi i druge poslove po nalogu načelnika opštine,
 • za svoj rad odgovoran je načelniku odjeljenja za poslove opštinske uprave.