Odsjek za finansije, privredu i društvene djelatnosti

šef odsjeka:

Tomislav Čarapić, MA

 

Elektronska pošta: privreda@novogorazde.rs.ba
Telefon: +387 58 430 095

 

Opis poslova:

 • obavlja složene poslove u kojima se značajno utiče na ostvarivanje ciljeva rada uže unutrašnje organizacione jedinice,
 • rukovodi radom Odsjeka i odgovoran je za njegov rad,
 • prati i proučava propise iz oblasti trezorskog, finansijskog, materijalnog i računovodstvenog poslovanja i brine se za njihovo sprovođenje,
 • prati namjenski utrošak sredstava kod nižih budžetskih korisnika i javnih preduzeća i udruženja
 • priprema prijedlog budžeta opštine i vrši budžetiranje i podnošenje izvještaja u skladu sa računovodstvenm klasifikacijama,
 • omogućava pristup eksternom finansiranju u iznalaženju mogućnosti participatornih projekata kapitalnom kreditiranju i ostalim oblicima eksternog finansiranja u cilju obezbjeđivanja realizacije lokalne strategije razvoja,
 • prati i obezbjeđuje pravilan prenos sredstava budžetskim korisnicima uz identifikaciju rashoda koje budžetski korisnik može snositi sa doznakom sredstava,
 • dostavlja uputstva budžetskim korisnicima sa potrebnim elementima za pripremu godišnjeg budžeta,
 • priprema izvještaj o ekonomskim i finansijskim politikama,
 • organizuje izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o izvršenju budžeta, sastavlja obrasce za polugodišnje, kvartalne i mjesečne izvještaj i dostavlja ih nadležnom Ministarstvu, sastavlja godišnji obračun uz pisana obrazloženja i dostavlja ga potrebnim institucijama,
 • prati tekuća privredna kretanja, stanje i probleme poslovanja preduzeća,
 • prati i proučava zakone i druge propise iz ekonomske oblasti, po ovlašćenju, sarađuje sa stručnim institucijama, drugim organima i organizacijama u cilju rješavanja određenih privrednih pitanja,
 • pomaže preduzetnicima oko izrade programa za obavljanje djelatnosti i sl.,
 • izrađuje analize, izvještaje i druge stručne materijale,
 • izrađuje nacrte, prijedloge plana razvoja i godišnjih planskih dokumenata,
 • izrađuje nacrte odluka i drugih opštih akata koje donosi SO-e Načelnik opštine u oblasti privrede,
 • izrađuje programe koji imaju za cilj otvaranje alternativnih proizvodnih firmi, revitalizaciju postojeće privrede,
 • jačanje saradnje sa međunarodnim organizacijama, donatorima, fondovima, bankama i biznismenima, te podsticaj u radu raznih organizacija, klubova i zajednica,
 • vrši ocjenjivanje rada službenika u službi, davanje prijedloga za napredovanje, nagrađivanje i pokretanje disciplinskog postupka,
 • odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka,
 • obavlja i druge poslove koje mu se stave u zadatak, za svoj rad odgovara načelniku opštine.