Обавјештење о катастарском премјеру

26.08.2021.

Из Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове достављено нам је обавјештење о планираним радњама катастарског премјера који ће се обавити на подручју наше Општине, те обавезама грађана у погледу овог премјера. Обавјештење преносимо у цјелости:

На основу Уговора бр. БА-РЕРП-9048БА-РС-НЦС-РФБ-21-А.2.5.1 за набавку техничких услуга „Премјер катастарске општине Копачи у поступку оснивања катастра непокретности на подручју општине Ново Горажде“ са Републичком управом за геодетске и имовинско- правне послове Бања Лука, а у циљу ажурирања катастарских планова и утврђивања стварног и чињеничног стања, обавјештавамо све имаоце права на непокретности (власнике непокретности) да у катастарској општини Копачи, општина Ново Горажде у периоду од 16.08.2021 до 16.12.2021. године, изврше прописно обиљежавање својих непокретности за потребе катастарског премјера. Имаоци права на непокретности, према члану 44. став 1 Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12, 110/16 и 62/18), дужни су да о свом трошку, у горе наведеном периоду, обиљеже границе својих непокретности видљивим и трајним биљегама. Чланом 182. и чланом 183. Закона прописане су новчане казне за правна и физичка лица која начине прекршаје поближе описане у наведеним члановима Закона, а који се између осталог односе на избјегавање обавезе обиљежавања граница непокретности и онемогућавање послова катастарског премјера.

Радови на омеђавању и обиљежавању земљишта, у сврху извршења премјера класичним методама и израде катастра непокретности, одвијају се у двије фазе:

  • омеђавање земљишта трајним биљегама и
  • припрема терена за геодетско снимање детаља.

За обиљежавање граница земљишта (међа), могу се употријебити сљедеће биљеге (приказане на Слици 1):

  • бетонски стуб димензија 10х10х40 цм,
  • природни камен, грубо тесан дужине најмање 40 цм,
  • природна стијена са обрађеним квадратом на површини величине 10х10 цм,
  • гвоздени клин дужине 10 цм, пречника 2 цм уграђен у стијену, бетон и слично,
  • пластичне биљеге израђене за ову намјену,
  • гранично дрво, ако се налази тачно на пресјеку међа или мјесту на коме се међа видно ломи (такво се дрво не смије сјећи или изузетно оставити стабло најмање висине 1 м).