Просторно уређење и стамбено комунални послови

Шеф одсијека за просторно уређење и стамбено - комуналне поалове

Презиме и име: 
Стојанка Андан
Телефон: 
058/430-095

Шеф Одсјека за просторно уређење и стамбено комуналне послове

Статус и категорија радног мјеста: Службеник општинске управе друге категорије.

 • обавља сложене послове у којима се значајно утиче на остваривање циљева рада уже унутрашње организационе јединице,
 • руководи радом Одсјека и одговара за његов рад,
 • прати и проучава законе из стамбене области,
 • припрема прописе и друге акте из надлежности Одсјека,
 • припрема план рада Одсјека, припрема нацрте одлука и других аката, које доноси СО-е и начелник општине у чији дјелокруг рада претежно спада  односна материја,
 • сарађуује са секретаром СО-е и Одсјеком за општу управу у погледу пружања стручне помоћи за израду нацрта, односно приједлога, општих аката, које доноси СО-е и начелник општине,
 • прати извршење одлука и других аката које доноси СО-е и начелник општине,
 • врши контролу рада службеника у Одсјеку и пружа им стручну помоћ,
 • врши оцјене рада службеника у Одсјеку којим руководи, даје приједлоге за напредовање, награђивање и покретање дисциплинског поступка,
 • учествује у раду комисија и других радних тијела у које је именован,
 • одговара за законито, ажурно и благовремено обављање послова и задатака Одсјека,
 • обавља и друге послове који му се ставе у задатак,
 • за свој рад одговара начелнику општине, којем подноси извјештај о свом раду.

Надлежности одсјека за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Одсјек за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, врши стручне и управне послове који се односе на стручне послове за потребе СО-е и начелника општине, на припрему просторно-планске документације, издавања урбанистичких сагласности и одобрења за грађење, издавање одобрења за употребу за изграђене објекте, контролу инвестиционо-техничке документације, уређење и обезбјеђење рационалног коришћења грађевинског земљишта, утврђивање накнада, заштиту животне средине, послове инспекцијског надзора из надлежности општине у складу са законом (урбанистичко-грађевинска и еколошка инспекција и комунална полиција), контрола законитог коришћења станова у државној својини (додјела, замјена и откуп станова), послове из области заједничке комуналне потрошње, изградњу и коришћење локалних и некатегорисаних путева, улица и других јавних објеката значајних за општину, послове реконструкције објеката за повратак и остале послове који се утврде законом другим прописима, одлукама СО-е и начелника општине и ставе му се у надлежност.