Општа управа

Шеф Одсјека за општу управу

Статус и категорија радног мјеста: Службеник општинске управе друге категорије

 • обавља сложене послове у којима се значајно утиче на остваривање циљева рада уже унутрашње организационе јединице,
 • руководи одсјеком и одговоран је за његов рад,
 • учествује у изради нацрта општих аката из надлежности СО-е и начелника општине,
 • обавјештава СО-е, начелника општине и јавност о раду одсјека и другим питањима из надлежности одсјека, по овлаштењу начелника општине,
 • обезбјеђује сарадњу одсјека са другим одсјецима и службама, органима, организацијама и заједницама,
 • пружа неопходну стручну помоћ запосленим у одсјеку,
 • израђује нацрте рјешења у првостепеном управном поступку,
 • анализира стање и предлаже предузимање одговарајућих мјера ради успостављања једнообразног вођењаа матичних књига,
 • брине се за благовремено, законито и правилно обављање послова из дјелокруга одсјека,
 • израђује нацрте судских и других поднесака у којима се општина појављује у својству странке, односно учесника,
 • одговоран је за коришћење финансијских, материјалних и људских ресурса,          
 • рјешава по захтјевима грађана о слободи приступа информацијама,
 • врши оцјењивање рада службеника и техничких радника у одсјеку, даје
 • приједлоге за напредовање, награђивање и покретање дисциплинског поступка,
 • ради и друге послове по налогу начелника општине,
 • за свој рад одговоран је начелнику општине, којем подноси извјештаје о свом раду.

Надлежности одсјека за општу управу

Одсјек за општу управу врши стручне и управне послове који се односе на стручне послове СО-е и начелника општине, послове пружања правне помоћи грађанима, послове пријема захтјева, писарнице и архивске послове, послове грађевинских стања (матичне књиге, држављанство, лично име, бирачки спискови и др.), персоналне послове запослених радника, евиденције о лицима која су регулисала војну обавезу, послове борачко-инвалидске заштите, послове заштите и спашавања у ванредним ситуацијама, послове мјесних заједница, овјеру потписа, рукописа и преписа, давање информација по Закону о слободи приступа информацијама, информисање – односи са јавношћу, припрему одлука и других аката из надлежности одсјека, послове који нису у надлежности других одсјека, остале послове који се утврде законом, другим прописима, одлукама СО-е и начелника општине и ставе му се у надлежност.

Одсјек за општу управу обавља техничке, помоћне и друге послове који се односе на послове дактилографа, умножавање материјала, обезбјеђење објеката, портира, одржавање објеката и опреме, ложача, курира, возача путничког возила, возача аутобуса, послови у чајној кухињи и послове одржавања хигијене.