Усвојен Буџет

Данас је одржана трећа редовна сједница Скупштине општине Ново Горажде

На данас одржаној трећој редовној сједници Скупштине општине Ново Горажде, одборници су расправљали о низу важних тачака дневног реда.

Од важнијих тема данашње сједнице, треба издвојити сљедеће:

Скупштина није усвојила Извјештај о извршењу буџета општине за 2016. годину. Иако су одборници сматрали да је Одсјек за финансије Општинске управе општине Ново Горажде правилно сачинио наведени извјештај, те на правилан начин извршио извјештавање, а у складу са одредбама Закона о буџетском систему Републике Српске, предложени извјештај није и усвојен. Скупштина општине се приликом изјашњавања о предметном Извјештају изјаснила и о одговорности садашње извршне власти за начин извршења Буџета за 2016. годину, те констатовала да начелница општине Ново Горажде, Мила Петковић, ни у ком случају не може бити одговорна за извршење буџета у 2016. години, будући да је власт преузела тек почетком новембра 2016. године. Скупштина је констатовала и чињеницу да су Буџетом општине Ново Горажде током 2016. године практично располагали Судови и Пореска управа Републике Српске, с обзиром да је исти током наведеног периода био у константној блокади по основу бројних извршних судских и других наслова.

Одборници су усвојили Буџет општине за 2017. годину, у укупном износу од 4.385.940,00 конвертибилних марака, од чега се 1.572.194,00 КМ распоређује на текуће расходе осим расхода обрачунског карактера, 42.950,00 КМ на буџетску резерву, 1.000,00 КМ на издатке за нефинансијску имовину и 2.769.796,00 КМ на издатке за отплату дугова. Повећан износ планираног буџета (у односу на претходне године) је базиран на чињеници да је општина у поступку изналажења кредитних средстава, те да по раније усвојеној одлуци о кредитном задужењу на коју је добијена сагласност Министарства општина очекује додатни прилив у Буџет од 2.500.000,00 конвертибилних марака. Комплетан износ евентуално одобрених кредитних средстава ће се утрошити за исплату пренесених дуговања.

Од важнијих усвојених аката, потребно је издвојити и Одлуку о комуналним таксама, која у односу на до сада важећу исту Одлуку предвиђа шири круг основа за наплату комуналне таксе, али и смањује до сада важеће износе комуналних такси које су обвезници у обавези плаћати по основу комуналне таксе на истакнуто пословно име. Највећи прилив у буџет општине се очекује по основу наплате комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама.

Одборници су извршили и усклађивање одредаба Статута општине са измјенама Закона о локалној самоуправи, што је била и обавеза општине коју је она морала испунити до краја мјесеца маја 2017. године.

На овој сједници је измјењен и Пословник о раду Скупштине општине, у дијелу који прописује начин достављања материјала за сједнице одборницима и члановима радних тијела, те је сада Скупштина општине Ново Горажде вјероватно прва у регији увела могућност достављања материјала у електронској форми, путем електронске поште.

 

Објавио: 
Категорија: